Новини

Заповед за преминаване в ОРЕС на 5а клас.

Публикувано на
Заповед за преминаване в ОРЕС на 5а клас. Пълния текст на заповедта може да прочетете тук:

ORES 5a (113 KiB)

СУ „Христо Смирненски“, гр. Искър работи по проект BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.

Публикувано на
Обща информация за проекта: На 12.02.2021 г. бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ между Министерство на образованието и науката - конкретен бенефициент и ИА ОПНОИР - управляващ орган на ОП НОИР. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и…

Заповед за преминаване в ОРЕС на 6а клас.

Публикувано на
Заповед за преминаване в ОРЕС на 6а клас. Пълния текст на заповедта може да прочетете тук:

Заповед карантина 6а клас (113 KiB)

Проект „Образование за културно многообразие”, Договор № BG05M2OP001-3.017-0027-C01

Публикувано на
СУ "Христо Смирненски" се включи в Проект „Образование за културно многообразие”, Договор № BG05M2OP001-3.017-0027-C01. Повече подробности може да прочетете в следното резюме:

Проект „Образование за културно многообразие” (340 KiB)