ОБЯВЯВА: ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР“

Образователният медиатор в училище е посредник между семействата, местните общности, учениците и училището, който съдейства за обхващането и качественото училищно образование на учениците в училището, както и за насърчаване сътрудничеството на родителите на учениците в риск от отпадане с педагогическите специалисти в училището.

Процедурата за подбор за определяне на образователен медиатор ще се осъществи в два етапа:

  • по документи
  • събеседване с кандидатите

Изисквания за заемане на длъжността:

  • Образование: средно
  • Владеене на майчиния език на децата и учениците от уязвимите общности, които се обучават, възпитават и социализират в училището.
  • Познаване на ценностната система, празниците, традициите и други характерни културни особености на общностите , с които работи.
  • Умения за работа с деца, ученици и родители от уязвими групи: познаване и съпричасност към проблемите им.
  • Необходими лични качества: лоялност към институцията,  дискретност, умения за работа в екип, умения за общуване, умения за мотивация, умения за управление на конфликти, умения за разпределяне на времето, способност да планира, организира и контролира собствената си работа.
  • Професионален опит:не се изисква
  • Допълнителна квалификация: компютърна грамотност

МИРОСЛАВ ШЕТОВСКИ

Директор на СУ „Христо Смирненски“, гр.Искър


Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“