Свободни места за трети етап на класиране

В изпълнение дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализираните училища за учебната 2021-2022 година на места по държавен план –прием съгласно Наредба №10 от 01.09.2016г. за организация на дейностите  в училищното образование и заповед №РД-09-2121/28.08.2020г. на министъра на образованието и науката.

 СУ „Христо Смирненски“, град Искър обявява свободни места за трети етап на класиране както следва:

 

Училище Код на паралелката Свободни места Тип на паралелката
СУ„Христо Смирненски“, град Искър 3463

Компютърна техника и технологии с АЕ

 

6

професионална