Проект „Образование за културно многообразие”, Договор № BG05M2OP001-3.017-0027-C01

СУ „Христо Смирненски“ се включи в Проект „Образование за културно многообразие”,
Договор № BG05M2OP001-3.017-0027-C01. Повече подробности може да прочетете в следното резюме:

Проект „Образование за културно многообразие” (340 KiB)