ЗАПОВЕД №РД-12-319/Искър, 04.02.2022 г.

З А П О В Е Д №РД-12-319/Искър, 04.02.2022 г.                 

 

На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО, т.3 от  Заповед  №РД-01-50/03.02.2022 г. на Регионална здравна инспекция гр. Плевен и Решение на Областен кризисен щаб от 03.02.2022 г.

и във връзка с чл.7, ал.6 от Наредба №10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

 

Н А Р Е  Ж Д А М:

 

 1. За периода от 07.02.2022 г. до 18.02.2022 г. /вкл./ в присъствено обучение са учениците от 1 до 4 клас.

 

 1. За периода от 07.02.2022 г. до 11.02.2022 г. /вкл./ в присъствено обучение са учениците от 7 „а“, 7 „б“, 8 „а“, 10 „а“, 10 „б“, 12 „а“ и 12 „б“ клас.

 

 1. Преминаване в обучение от разстояние в електронна среда /ОРЕС/ са учениците от 5 „а“, 5 „б“, 6 „а“, 6 „б“, 9 „а“ и 11 „а“ клас от СУ „Христо Смирненски“, гр. Искър, съгласно приложения график /Приложение №1/  за  периода от  07.02.2022 г. до 11.02.2022 г. /вкл./

 

 1. За периода: 07.02.2022 г. – 11.02.2022 г. /вкл./  учениците в ОРЕС  в това и число и тези, които се нуждаят от подкрепа за личностното и развитие записани в дневна и индивидуална форма  обучението да се осъществява чрез използването на средствата на информационните и комуникационни технологии при условията и по реда на чл.105, ал.6 и чл.115а , ал.1, 4 и 5 от Закона за предучилищно и училищно образование.

 

 1. Дистанционното обучение в електронна среда да се провежда от педагогическите специалисти, съгласно утвърденият училищен учебен план от раздел А и раздел Б.

 

 1. Обучението от разстояние в електронна среда да се осъществява в електронната платформата Microsoft Teams, като включва дистанционни учебни часове, самоподготовка, текуща обратна връзка и оценяване на резултатите от обучението.

 

 1. Преустановява се провеждането в присъствена форма на всички групови извънкласни занимания и дейности, дейности по интереси, екскурзии, спортни празници и други за периода от 07.02.2022 г. до 18.02.2022 г. /вкл./

 

 1. Родителите на учениците следва да осигурят необходимите технически и технологични условия за участието в обучението на учениците.

 

 1. Присъствено обучение на учениците се осъществява по до сега действащите училищни документи.

 

 1. Класните ръководители следва да уведомят родителите за настоящата заповед.

 

 1. Утвърждавам график на часовете за учебните занятия в електронна учебна среда, който е неразделна част от настоящата заповед. /Приложение №2/