Административни услуги

Заглавие
5.3 Заявление за записване в 5 клас
5.4 Заявление за записване в 1 клас
6. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи.
6.1 ЗАЯВЛЕНИЕ- ДУБЛИКАТ
7. Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава.
7.1 Признаване на клас от чужбина