Проект “Подкрепа за успех”

Дейностите по проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“,  се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.

ВидИмеРазмер