Административни услуги

Заявление за издаване на документ
1. Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити.
2. Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити.
3. Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование.
4. Издаване на диплома за средно образование.
5. Приемане и преместване на ученици.
5.1 Заявление за приемане на ученик
5.2 Заявление за издаване на удостоверение за преместване.