СУ „Христо Смирненски“, гр. Искър работи по проект BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.


Обща информация за проекта: На 12.02.2021 г. бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ между…

Повече информация